Obchodní a storno podmínky

Obchodní a storno podmínky

 

I.

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup online kurzů z webů studio-lado.cz nebo studio-lado.ru, pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na uvedených adresách rozumí tyto společnosti:

 

 

Mgr. Mariya Kagusheva – Jazykové vzdělávácí studio La-do

Provozovna: Palackého 70/1 Plzeň, 30100 IČO: 26398621, DIČ: CZ7962119935

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 17987 a

Jazyková škola La-do s.r.o.

 

Provozovna: Palackého 70/1 Plzeň, 30100 IČO: 08639485, DIČ: CZ 08639485

 

(dále též označovány jako „Škola“).

 

 

 

 

 

 1. Kdo je provozovatel kurzu nebo služby? Konkrétní provozovatel kurzu je vždy uveden v podmínkách konkrétního kurzu nebo služby.
 2. Jak se na kurz přiíhlásit nebo jak objednat službu? Na kurz se přihlásit nebo objednat službu lze přes webové stránky, emailem, telefonicky nebo osobně. Příhlášením nebo objednávkou se Škola zavazuje tyto služby nebo kurzy Podrobné informace o charakteristikách jednotlivých kurzů nebo služeb jsou uvedeny na webu a v obchodních podmínkách.
 3. Na co se vztahují obchodní podmínky? Obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pro veřejnost pořádané školou nebo na služby školy.
 4. Platební podmínky a Pro každý kurz anebo službu jsou uvedeny svoje platební a storno podmínky.

 

Obsah:

 1. Obchodní podmínky pro prezenční kurzy skupinové a individuálni.
 2. Obchodní podmínky pro roční kurzy češtiny pro cizince
 3. Obchodní podmínky pro online kurzy skupinové a individuální
 4. Obchodní podmínky pro online kurzy s přístupem k výukových materiálům
 5. Obchodní podmínky pro poskytování služeb

 

 

Obchodní podmínky  pro prezenční kurzy:

 

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola La-do, s.r.o., IČ 08639485 s provozovnou Palackého 70/1, Plzeň 30100, dále Škola.

 

Všeobecná ustanovení

 

 • Přihlášením do kurzu získává student právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webu školy.
 • Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách škol Přihlášením se zájemce zavazuje k uhradě kurzovného předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající měsíčnímu kurzovnému podle aktuálního ceníku nebo ve výši ceny celého kurzu, pokud jde o skupinový kurz.

3.. Úhrada probíhá kartou online, převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy. 4.Přihlášením se student dále zavazuje v areálu školy respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená školou, případně správcem budovy. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.

5.Obchodní podmínky se vztahují na individuální a skupinové jazykové prezenčí kurzy pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

 

Platební podmínky

 

 • Kurzovné je kartou online, převodem na účet nebo v kanceláři školy v Jiné způsoby platby škola neakceptuje.

 

 • Studenti individuálních kurzů jsou povinni uhradit kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající měsíčnímu kurzovnému podle aktuálního ceníku. Úhrada kurzovného je nezbytnou podmínkou pro zařazení uchazeče do databáze uchazečů o individuální
 • Studenti skupinových kurzů jsou povinni uhradit kurzovné předem v dohodnuté výši, která odpovídá délce kurzu a počtu lekcí.
 • Každá další úhrada již zahájeného kurzu probíhá v souladu s těmito podmínkami. Vyčerpá-li student všechny zaplacené lekce, musí uhradit další počet lekcí, aby se mohl výuky zúčastnit.

 

Záruční a stornovací podmínky

 

1.Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši. 2.Student individuálního kurzu má právo na zrušení domluvené lekce pouze ze závažných důvodů (např. nemoc). V takovém případě je povinen svou neúčast nahlásit nejpozději 24 hodin před plánovanou lekcí, a to telefonicky na tel. č. +420 776 116 702 anebo omluvit neúčast na kurzu e-mailem na adresu studio-lado@seznam,cz. V opačném případě mu platba za danou lekci propadá.

3.Je-li lekce zrušena z podnětu školy, má student nárok na převedení platby do dalšího termínu. 4.Strono podmínky: U skupinového kurzu platí, že se účast na kurzu může zrušit nejpozdějí 7 dnů před jeho zahajením, při zrušení výuky méně než 7 dnů před zahajením kurzu, škola udržuje manipulační poplatek vy výší 50% od ceny kurzu. Pokud během skupinového kurzu vznikne překážka na straně studenta, která mu braní v docházce, kurzovné se nevrací. O vracení kurzovného nebo přenesení kurzu na jiný termín lze zažadat pouze ze zdravotnických důvodů (dlouhodobá nemoc), škola v tomto případě vrácí částku za neprovedené lekci a zároveň udržuje storno poplátek ve výši 30% za každou naplánovanou lekci.

 1. V případě individuálních kurzu docházku lze přerušit před začátkem dalšího měsíce nebo před planovaným dalším placeným obdobím. V případě přerušení jíž započatého a zaplaceného kurzu lze domluvit o přenesení platby na další období.
 • Studenti jsou povinni dodržovat domluvený čas výuky. Ten je možné měnit pouze ve výjimečných případech a po domluvě v kanceláři školy.
 • V případě zrušení individuální výuky student musí informovat školu den předem o takovém zrušení. V případě, že student ruší lekciv den konání výuky nebo na lekci nedorází bez uvedení důvodu taková výuka mu propádá a strhá se za ní kurzovné v plné výši.

 

Obchodní podmínky  pro roční kurz češtiny pro cizince:

 

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola La-do, s.r.o., IČ 08639485 s provozovnou Palackého 70/1, Plzeň 30100, dále škola

 

Všeobecná ustanovení

 

 • Přihlášením do kurzu získává student právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami a vymezenými smluvně. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webu školy a jsou vymezené ve smlouvě se studentem.
 • Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách škol Po přihlášení se se studentem uzvírá smlouva o výuce, ve které jsou rozepsany úhrady kuzovného, v jaké výši, případně v jakých splátkách a do kdy se má uhradit prvotní platba za kurz a také v jaké výši, případně v jakých splátkách a do kdy se má uhradit základní kurzovné během přitomnosti na kurzu. Uzavřením smlouvy se student zavazuje k jeho placení v dohodnutém rozsahu. Prvotní poplatek za kurz je nevrátný, výjímky jsou ujednané v každé konkrétní smlouvě se studentem. Podmínky storna kurzovného jsou uvedeny rovněž ve smlouvě o výuce.

3.. Úhrada probíhá kartou online, převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy. 4.Přihlášením se student dále zavazuje v areálu školy respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená školou, případně správcem budovy. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.

5.Obchodní podmínky se vztahují na kurz roční češtiny pro cizince. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. Ve smlouvě se student zavazuje řešit případné spory dle českého obchodního práva, mimosoudně.

 

 

 

 

Platební podmínky

 

 • Kurzovné je splatné kartou online, převodem na účet nebo v kanceláři školy v hotovosti či na účet.
 • Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách škol Přihlášením se zájemce zavazuje k uhradě kurzovné předem. Aktuální ceník a podmínky

 

kurzů jsou uvedeny na webu školy a také ve smlouvě, která se uzavírá s každým účastníkem výuky a je dvojjazyčná. Přihlášením se student zavazuje k platbě celé části kurzu.

 

Záruční a stornovací podmínky

 

1.Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši. 2.Zruší-li student svou přihlášku ještě před zahájením kurzu ze závazných důvodů, které nejsou uvedeny ve smlouvě, prvotní poplátek se mu nevrácí.

 1. Prvotní poplátek lze vrátit v plné výši do 30 dnů od uzavření smlouvy o kurzech v případě, že škola neuskutečnila žádné činnosti, ke kterým se zavazuje smlouvu o výuce.
 • Po záhájení kurzu není škola povinna vrátit prvotní poplatek a ani kurzovní, kromě závazných důvodů, uvedených ve smlouvě.

 

Obchodní podmínky  pro online kurzy: individuální nebo skupinová výuka

 

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mgr. Mariya Kagusheva – Jazykové vzdělávácí studio La-do Provozovna: Palackého 70/1 Plzeň, 30100 IČO: 26398621, DIČ: CZ7962119935, dále jako škola.

 

Všeobecná ustanovení

 

 • Přihlášením do kurzu získává student právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webových stránkách školy.
 • Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách škol Přihlášením se zájemce zavazuje k uhradě kurzovného předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající měsíčnímu kurzovnému podle aktuálního ceníku nebo ve výši ceny celého kurzu, pokud jde o skupinový kurz.

8.. Úhrada probíhá kartou online, převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy. 9.Přihlášením se student dále zavazuje v areálu školy respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená školou, případně správcem budovy. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.

 

10.Obchodní podmínky se vztahují na individuální a skupinové jazykové prezenčí kurzy pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

 

Platební podmínky

 

 • Kurzovné je kartou online, převodem na účet nebo v kanceláři školy v Jiné způsoby platby škola neakceptuje.
 • Studenti individuálních kurzů jsou povinni uhradit kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající měsíčnímu kurzovnému podle aktuálního ceníku. Úhrada kurzovného je nezbytnou podmínkou pro zařazení uchazeče do databáze uchazečů o individuální
 • Studenti skupinových kurzů jsou povinni uhradit kurzovné předem v dohodnuté výši, která odpovídá délce kurzu a počtu lekcí nebo podle jednotlivých bloků, pokud je kurz rozdělen na bl 4.Každá další úhrada již zahájeného kurzu probíhá v souladu s těmito podmínkami. Vyčerpá-li student všechny zaplacené lekce, musí uhradit další počet lekcí, aby se mohl výuky zúčastnit.

 

Záruční a stornovací podmínky

 

1.Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši. 2.Student individuálního kurzu má právo na zrušení domluvené lekce pouze ze závažných důvodů (např. nemoc). V takovém případě je povinen svou neúčast nahlásit nejpozději 24 hodin před plánovanou lekcí, a to telefonicky na tel. č. +420 776 116 702 anebo omluvit neúčast na kurzu e-mailem na adresu studio-lado@seznam,cz. V opačném případě mu platba za danou lekci propadá.

3.Je-li lekce zrušena z podnětu školy, má student nárok na převedení platby do dalšího termínu. 4.Strono podmínky: U skupinového kurzu platí, že se účast na kurzu může zrušit nejpozdějí 7 dnů před jeho zahajením, při zrušení výuky méně než 7 dnů před zahajením kurzu, škola udržuje manipulační poplatek vy výší 50% od ceny kurzu. Pokud během skupinového kurzu vznikne překážka na straně studenta, která mu braní v docházce, kurzovné se nevrací. O vracení kurzovného nebo přenesení kurzu na jiný termín lze zažadat pouze ze zdravotnických důvodů (dlouhodobá nemoc), škola v tomto případě vrácí částku za neprovedené lekci a zároveň udržuje storno poplátek ve výši 30% za každou naplánovanou lekci.

 1. V případě individuálních kurzu docházku lze přerušit před začátkem dalšího měsíce nebo před planovaným dalším placeným obdobím. V případě přerušení jíž započatého a zaplaceného kurzu lze domluvit o přenesení platby na další období.

 

 • Studenti jsou povinni dodržovat domluvený čas výuky. Ten je možné měnit pouze ve výjimečných případech a po domluvě v kanceláři školy.
 • V případě zrušení individuální výuky student musí informovat školu den předem o takovém zrušení. V případě, že student ruší lekciv den konání výuky nebo na lekci nedorází bez uvedení důvodu taková výuka mu propádá a strhá se za ní kurzovné v plné výši.

 

 

Obchodní podmínky  pro online kurzy klasické s přístupem k výukových materiálám.

 

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mgr. Mariya Kagusheva – Jazykové vzdělávácí studio La-do Provozovna: Palackého 70/1 Plzeň, 30100 IČO: 26398621, DIČ: CZ7962119935, dále jako škola.

 

Všeobecná ustanovení

 

 1. Přihlášením do kurzu získává student právo přístup během 180 dnů ke klasickému online kurzu na webu antitreningi.ru, student má přístup k video, audio a textových materiálům po dobu 180 dnů. Podrobné informace o jednotlivých typech kurzů jsou uvedeny na webu školy.
 2. Příhlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášením se zájemce zavazuje k uhradě kurzovného předem, a to nejméně v hodnotě jednoho bloku kurzu podle aktuálního ceníku. Podmínky kuru jsou uvedeny na webových strankách školy.
 3. Úhrada probíhá kartou online, převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy.
 4. Obchodní podmínky se vztahují na klasické jazykové online kurzy pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 , o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

 

Platební podmínky

 

1.Kurzovné je splatné kartou online, převodem na účet nebo v kanceláři školy v hotovosti. 2.Studenti jsou povinni uhradit kurzovné předem, a to nejméně v hodnotě odpovídající 1

bloku podle aktuálního ceníku. Úhrada kurzovného je nezbytnou podmínkou pro přístup studenta ke kurzu.

 

 1. Každý blok je přístupný po dobu 180 dnů, po ukončení této doby přístup k bloku se zavířá. Pouze na základě zdůvodněné žádosti lze tuto dobu prodloužit na dalších 180 dnů.

 

 

 

 

Záruční a stornovací podmínky

 

 • Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši.
 1. V případě tarifu typu Ekonom, přístup k další lekci je otevřen po ukončení předchozí V případě tarifu typu Standart nebo VIP – přístup k další lekci je po obdržení zápočtu za předchozí lekci. Kontrolu domacích úkolů škola uskutečňuje zpravidla během 1-3 pracovních dnů, o prázdninách tato doba může být do 7 pracovních dnů. V případě tarifu VIP se ob online lekci domlouvá student přes tel. č. +420 776 116 702 nebo emailem studio-lado@seznam.cz nejpozdějí do 3 pracovních dnů před realizaci této vyuky. Je-li online lekce ve VIP tarifu zrušena z podnětu školy, škola se zavazuje poskytnout jiný termín. Pokud se VIP student bez předchozí omluvy se k předem domluvené výuce nepřipojí, neomluvená lekce mu propádá.
 • Zruší-li student svou přihlášku ještě než se přihlásí na platformu kurzu, je mu z uhrazeného kurzovného stržen manipulační poplatek 200,- Kč. Zbytek kurzovného je mu vrácen.
 • Po zahájení kurzu pokud student absolovoval alespoň 1 lekcí a nevypšela doba 180 dnů zrušit kurz Pokud student nestíhl zahájit žádnou lekci a nevypršela doba 180 dnů lze v odůvodněných případech (například, z důvodu nemoci) prodloužit dobu přistupu ke kurzu na dalších 180 dnů.
 • Při překažce ve studiu na kurzu ze strány studenta se mu kurzovné nevrácí, lze pouze v odůvodněných případech prodloužit dobu přístupu ke kurzu na dalších 180 dnů.

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky pro poskytování služeb (překlady, tlumočení, konzultace, nostrifikace dokladů o vzdělání, pojištění cizinců a další služby)

 

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou student, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mgr. Mariya Kagusheva – Jazykové vzdělávácí studio La-do

 

Provozovna: Palackého 70/1 Plzeň, 30100 IČO: 26398621, DIČ: CZ7962119935, dále jako škola.

 

Všeobecná ustanovení

 

 1. Uzavřením smlouvy o konkértní slůžbě nebo písemnou objednávkou podanou emailem se škola zavazuje k plnění dohodnutých služeb a klient k placení dohodnuté částky.
 2. Uzavřením smluv nebo písemnou objednávkou se zájemce zavazuje k uhradě ceny za služby předem, po poskytnutí služby se škola a klient dohodnou o dorovnání – případní doúhradě chybějící částky na nečekané vydaje nebo vracení přebytečné částky klientovi. Podmínky služeb jsou rozepsany ve smlouvě nebo jsou dohodnuty prostřednictvím emailové
 3. Úhrada probíhá kartou online, převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy.
 4. Obchodní podmínky se vztahují na služby pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 , o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

 

Platební podmínky

 

1.Platba za služby je splatná kartou online, převodem na účet nebo v kanceláři školy v hotovosti.

 

 

 

Záruční a stornovací podmínky

 

 • Nebude-li škola příslušnou službu realizovat, obdrží klinet zpět úhradu v plné výši.
 1. Zruší-li klient svou poptávku ještě před zahájením skužby, je mu z uhrazeného polatku stržen manipulační poplatek 500,- Kč. Zbytek úhrady je mu vrácen.
 • Po zahájení služby lze službu stornovat podle individuálně dohodnutých podmínek, vždy zákazník musí počítat, že může být z ceny služby stržen manipulační poplatek a bude se muset uhradit jíž uskutečněná činnost a náklady s ní souvesijící.

Политика конфиденциальности